Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu internetowego https://cowglowiemam.pl/sklep/

I. Dane kontaktowe

 1. Właścicielem jest Justyna Babul
 2. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: justynababul@gmail.com

II. Definicje

 • Serwis – witryna internetowa dostępna w Internecie pod adresem URL https://cowglowiemam.pl/sklep/, 
 • Regulamin – regulamin sprzedaży produktów w Serwisie https://cowglowiemam.pl/sklep/,
 • Produkt – każdy materiał udostępniony odpłatnie w Serwisie w formie elektronicznej,
 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą oraz każda inna jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, która dokona zakupu Produktów oferowanych w Serwisie, wyrażając swoją wolę poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku „Przejdź do płatności” oraz dokona zapłaty za produkt,
 • Formularz – elektroniczny formularz zamówienia Produktu dostępny w Serwisie.
 • Cena – wartość Produktu w formie elektronicznej uwidoczniona na stronach poszczególnych produktów, zgodna z obowiązującym cennikiem z pominięciem kosztów bankowych.
 • Sprzedawca – Justyna Babul,

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z regulaminem, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres: justynababul@gmail.com

III. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu produktów w Serwisie internetowym https://cowglowiemam.pl/sklep/, e-mail kontaktowy: justynababul@gmail.com
 2. Ogólne zasady korzystania z Serwisu określone zostały w Regulaminie serwisu internetowego https://cowglowiemam.pl/sklep/ dostępnym pod adresem internetowym: https://cowglowiemam.pl/sklep//regulamin

IV. Produkty

 1. Kupujący przed złożeniem zamówienia powinien dokładnie zapoznać się z opisem i informacjami o Produkcie. Sprzedawca nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków.
 2. Produkty udostępniane są w formie pliku komputerowego w formacie PDF lub wysyłane w formie drukowanej, laminowanej.

V. Dokonanie zakupu

 1. Do zakupu Produktów z Serwisu nie jest wymagana rejestracja
 2. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu, oraz kliknięcie przycisku „Zamów”. W ten sposób Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zawartych w Regulaminie zasad.
 3. Zakupów w Serwisie może dokonać każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna.

VI. Wymagania techniczne

 1. Warunkiem korzystania z Formularza jest posiadanie przez Kupującego sprawnego urządzenia pozwalającego na połączenie z Internetem oraz dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów.
 2. Sprzedawca informuje, iż podczas korzystania z Formularza Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe, tzw. „cookies”. Instalacja plików „cookies” jest niezbędna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu. Więcej informacji na temat plików „cookies” można znaleźć w „Polityka prywatności serwisu” dostępnej w Serwisie https://cowglowiemam.pl/
 3. Do korzystania z Formularza wymagane jest czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 4. Warunkiem korzystania z Produktów w formie PDF jest posiadanie programu do przeglądania plików PDF (np. Adobe Acrobat Reader)

VII. Własność intelektualna i prawa autorskie

 1. Produkty stanowią utwory w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) i podlegają ochronie przewidzianej w tym przepisie.
 2. Zakup Produktu nie powoduje nabycia ani przeniesienia na Kupującego żadnych autorskich praw majątkowych do Produktu. Wszystkie Produkty są tylko i wyłącznie do użytku osobistego, oraz do wykorzystania ich do prowadzenia zajęć w placówkach oświatowych i terapeutycznych, takich jak przedszkola, szkoły, poradnie bądź gabinety.
 3. Kupującemu w sytuacjach innych niż opisanych w punkcie 2, nie wolno w szczególności:
 • Zwielokrotniać Produktu lub dokonywać jego rozpowszechniania (zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej).
 • Wykorzystywać jego treści w celach komercyjnych.
 • Prezentować treści zawartych w Produkcie publicznie, jako swojej własności.
 • Ingerować w treść i zawartość w Produkcie.
 • Usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na Produkt.

VIII. Zawarcie umowy i realizacja zamówienia

 1. Aby doszło do zawarcia umowy i realizacji zamówienia Kupujący zobowiązuje się stosować do zasad wynikających z Regulaminu oraz instrukcji zawartych na stronie Produktów.
 2. Zamówienia na Produkty przyjmowane są w formie elektronicznej za pomocą Formularza dostępnego na stronie Serwisu. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie Formularza i podanie prawdziwych danych.
 3. Zamówienia można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. Ceny Produktów prezentowanych na stronie Serwisu podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy Produktach jest wiążąca od chwili zawarcia umowy kupna – sprzedaży.
 5. Ceny Produktów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sewisu w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Kupującego zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
 6. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.
 7. Aby umowa była zawarta, konieczna jest akceptacja Regulaminu na stronie Formularza oraz zatwierdzenie oświadczenia woli przyciskiem „Zamawiam”
 8. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
 9. Zakupiony Produkt w formie PDF zostaje udostępniony Kupującemu w momencie dokonania płatności. Zakupiony produkt w formie drukowanej, laminowanej jest wysyłany w okresie do 14 dni roboczych.
 10. Płatność możliwa jest szybkim przelewem bankowym PAYU (PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. 
 11. Poprzez wypełnienie Formularza, Kupujący oświadcza, iż wyraża zgodę, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz.926 z późn. zm.) na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych.

IX. Reklamacja plików PDF

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Produktu (umowy o dostarczanie treści cyfrowych) do momentu dokonania płatności za Produkt.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Wszelkie ewentualne reklamacje Kupujący winien zgłaszać drogą mailową na adres e-mail wskazany w §1 pkt. 1 pod rygorem ich nieuwzględnienia.
 4. Reklamacje mogą być zgłaszane, jeżeli przesłany plik jest uszkodzony lub jeżeli zawartość Produktu jest niezgodna z opisem podanym przez https://cowglowiemam.pl/sklep/ przed jego zakupem przez Kupującego.
 5. Kupujący zgłaszając reklamację, może żądać jedynie wymiany dostarczonego pliku na zgodny z umową.

X. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.
 2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do wykonania umowy kupna-sprzedaży.
 3. Kupujący oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:

a) prawie wglądu do jego danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz usunięcia;

b) adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych;

c) przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy Sprzedawcy lub osoby świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy, w zakresie związanym z działalnością Portalu;

d. dobrowolności podania danych.

Sprzedawca oświadcza, że udostępnione dane posłużą jedynie do obsługi klienta i realizacji zamówień. Nie zostaną udostępnione innym podmiotom do celów komercyjnych.

XI. Odpowiedzialność sprzedawcy

 1. Sprzedawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z:
  a. niedostosowania się Kupującego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Sprzedawca się posługuje;
  b. braku możliwości dostępu do Serwisu lub Formularza wynikającego z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych; w tym uniemożliwienia dostępu do Serwisu przez podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne lub podmiot świadczący usługi hostingowe;
  c. siły wyższej;
  d. awarii, przyczyn leżących po stronie dostawców Internetu, dostawców serwerów, awarii sprzętu lub oprogramowania Kupującego.
  e. niezamierzonych błędów czy luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu Serwisu lub Formularza.
  f. błędów czy luk bezpieczeństwa w użytej technologii, zarówno w oprogramowaniu serwerów internetowych, jak i w oprogramowaniu Serwisu lub Formularza.
  g. niewłaściwego korzystania z Serwisu lub Formularza przez Kupującego; niezastosowania się do treści zamieszczonych w Serwisie.
  h. przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Serwisu.
  i. złośliwej lub naruszającej prawo działalności użytkowników Internetu czy korzystających z Serwisu.
  j. naruszenia innych postanowień Regulaminu, prawa lub zasad wskazanych w Serwisie przez Kupującego.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.

3. W sytuacji aktualizowania oprogramowania (w tym także wprowadzania nowych funkcjonalności) oraz prac konserwacyjnych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia działania Serwisu lub niektórych jego funkcji. Zamówienia złożone w tym czasie będą realizowane po zakończeniu procesu aktualizacji lub prac konserwacyjnych.

XII. Postanowienia końcowe

 1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony internetowej. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.
 1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony internetowej. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. Niniejszy Regulamin sprzedaży produktów w Serwisie https://cowglowiemam.pl/sklep/ wchodzi w życie z dniem 03.04.2022

Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Regulaminu prosimy kierować na adres: justynababul@gmail.com